Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Průběžná a závěrečná zpráva

 
 

Fond nově umožňuje vyúčtovat příspěvek a vypracovat průběžnou resp. závěrečnou zprávu také on-line, prostřednictvím k tomu určeného formuláře. Podání zprávy je tak jednodušší, rychlejší a ekologičtější. Nadále přitom zůstává zachována možnost zaslat zprávu poštou. Podrobněji viz níže.

Ve smlouvě o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti je stanovená povinnost příjemce příspěvku předložit Fondu závěrečnou případně i průběžnou zprávu.

Průběžná zpráva spočívá ve vyúčtování již vyplacených prostředků. Její součástí jsou příslušné doklady a k tomu určený vyplněný formulář (více viz vyúčtování příspěvku). 

Závěrečnou zprávu tvoří:

  • Vyúčtování příspěvku, případně poslední splátky na příslušném formuláři
  • Doklady náležící k vyúčtování 
  • Věcná zpráva
  • Dokumentace projektu

Věcná zpráva obsahuje vyhodnocení projektu. Vyhotovená musí být v češtině nebo němčině a její rozsah je minimálně jedna strana formátu A4. Struktura zprávy je popsána v on-line formuláři pro vyúčtování projektu, resp. v souboru „Závěrečná zpráva“, který je níže k dispozici ke stažení.

Dokumentace obsahuje následující materiály (více viz podrobné pokyny k publicitě projektu):

  • Tiskové ohlasy: kopie článků z novin a internetu, televizní a rozhlasové pořady                              
  • Fotografie, videomateriál, plakáty                        
  • Výpovědi účastníků

Způsob předložení průběžné či závěrečné zprávy

Průběžnou či závěrečnou zprávu lze fondu předložit jedním ze dvou níže popsaných způsobů. Předkládáte-li k projektu postupně více průběžných zpráv, používejte prosím pro všechny průběžné zprávy i zprávu závěrečnou vždy jen jednu z těchto možností.

a) Elektronicky, tzn. prostřednictvím on-line formuláře pro vyúčtování projektu

Přihlašte se prosím do on-line účtu, pod nímž je veden projekt, jenž má být vyúčtován. Kliknutím na ikonu „€ – Vyúčtování“ vpravo na řádku s projektem otevřete formulář vyúčtování. On-line vyúčtování lze použít i v případě, že nemáte technické vybavení na skenování účetních dokladů nebo je těchto dokladů velké množství. Dále viz informace ve formuláři. Zde vstoupíte do on-line systému.

b) Poštou, tzn. prostřednictvím formulářů, které jsou níže k dispozici ke stažení

Průběžnou resp. závěrečnou zprávu (vyplněné a podepsané formuláře, účetní doklady a další požadované přílohy) je třeba při výběru této možnosti vytisknout a zaslat poštou na adresu fondu, resp. osobně předat v jeho sekretariátu.  Následující dokumenty je zároveň nutno nahrát do online systému jako přílohy žádosti (viz ikona „Přílohy“ u příslušného projektu):

  • Vyplněný formulář k vyúčtování
  • Věcná zpráva
  • Fotografie – alespoň 3, max. 20 jako soubor (zip nebo podobný komprimovací program)

Smluvně stanovené termíny pro předložení zpráv lze měnit pouze po vzájemné dohodě a po předchozím písemném souhlasu ze strany Fondu.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti