Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Průběžná a závěrečná zpráva

 
 

Ve smlouvě o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti je stanovená povinnost příjemce příspěvku předložit Fondu závěrečnou případně i průběžnou zprávu. Průběžná zpráva spočívá ve vyúčtování již vyplacených prostředků. Její součástí jsou příslušné doklady a k tomu určený vyplněný a žadatelem podepsaný formulář  (více viz vyúčtování příspěvku). 

Závěrečnou zprávu tvoří:

 • Vyúčtování příspěvku, případně poslední splátky na příslušném formuláři
 • Doklady náležící k vyúčtování 
 • Věcná zpráva
 • Dokumentace projektu

Věcná zpráva obsahuje vyhodnocení projektu. Vyhotovená musí být v češtině nebo němčině a její rozsah je minimálně jedna strana formátu A4. Struktura zprávy je následující:

 • Průběh projektu

o   Počet účastníků: je třeba uvést zvlášť počet českých a německých účastníků a přiložit seznam účastníků, u kulturních projektů uvést také počet nepřímých účastníků (publika)

o   Termín konání akcí

o   Veškeré případné změny oproti původnímu záměru

 • Konkrétní výsledky projektu
 • Přínos projektu  pro česko-německou spolupráci, perspektiva dalších aktivit

Dokumentace obsahuje následující materiály (více viz podrobné pokyny k publicitě projektu):

 • Tiskové ohlasy: kopie článků z novin a internetu, televizní a rozhlasové pořady                              
 • Fotografie, videomateriál, plakáty                        
 • Výpovědi účastníků

Průběžné a závěrečné zprávy (podepsané formuláře a doklady) musejí být zaslány poštou na adresu Fondu nebo být osobně předány v sekretariátu.

Následující přílohy musejí být nahrány také do online systému k projektu (Přílohy žádosti):

 • Vyplněný formulář k vyúčtování
 • Věcná zpráva
 • Fotografie – alespoň 3, max. 20 jako soubor (zip nebo podobný komprimovací program)

Smluvně stanovené termíny pro zprávy lze měnit pouze po vzájemné dohodě a po předchozím písemném souhlasu ze strany Fondu.

 

 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti