Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Žádost o stipendium

 
 

Informace o stipendijním programu
 

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.

Česko-německý fond budoucnosti chce svým stipendijním programem rozšířit okruh lidí, kteří se v průběhu svého studia zabývají jazykem a kulturou sousední země, chtějí získat hlubší náhled do stavu vědeckého výzkumu a chtějí se účastnit vědecké výměny. Nabídka stipendií se proto týká výlučně studentů, kteří chtějí v rámci studia ve své zemi absolvovat jedno- anebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v zemi sousední. Stipendium se neuděluje těm, kdo v této sousední zemi právě absolvovali jiný studijní pobyt. Mimoto je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia.

Stipendia jsou určena na jeden anebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). V současné době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně. Stipendisté mohou rovněž počítat s jednorázovým příspěvkem 650 / 800 eur na studijní materiál, cestovní výlohy apod. Pobyt v zahraničí slouží k získání resp. prohloubení znalosti jazyka a kultury sousední země. Kromě toho mají studující získat náhled do akademického života hostitelské země a aktivně se účastnit vědecké výměny. Proto mají stipendisté/stipendistky během stipendijního studia za úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Stipendisté budou vybráni nezávislou komisí, která je složena ze 4 členů. 

Česko-německý fond budoucnosti nehradí případné náklady na jazykovou výuku nebo na speciální cizojazyčné programy. Stipendistům se doporučuje, aby se již předem informovali o ubytovacích možnostech např. na kolejích hostitelské univerzity a rovněž tak o ustanoveních pobytu (http://www.czech-embassy.de/ resp. http://www.prag.diplo.de/).

Pro žádosti o stipendium jsou nutné následující podklady:

  • vyplněný formulář
  • strukturovaný životopis
  • nástin projektu
  • kopie maturitního vysvědčení
  • přehled o dosavadním průběhu studia (rozdělený podle semestrů)
  • doporučující dopis jednoho vysokoškolského učitele/ky z domovské univerzity
  • potvrzení o přijetí žadatele/ky učitelem/kou hostitelské univerzity
  • osvědčení vysokoškolského učitele/ky o znalosti jazyka
  • fakultativně: plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd. na hostitelské univerzitě

Všechny podklady je třeba podat ve čtverém vyhotovení na sekretariát Česko-německého fondu budoucnosti. Neúplné žádosti nebudou zpracovány. Formuláře žádosti jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách fondu, příp. mohou být vyžádány u sekretariátu Fondu budoucnosti. S případnými dotazy se obracejte na pana Martina Hudce (e-mail: martin.hudec@fb.cz, Tel.: +420 266 311 174. Neopomeňte prosím naše FAQ.

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.

 

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti