Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

 

5_21_6690

6690

Publikace Ladislav Futtera: „Zachraňte Lužici!“ Manifestace ve prospěch Lužických Srbů na vrchu Mužský u Mnichova Hradiště v letech 1933 a 1945 / Publikation Ladislav Futtera: „Rettet die Lausitz!“ Manifestationen zugunsten der Sorben auf dem Hügel Mužský bei Mnichovo Hradiště in den Jahren 1933 und 1945

85 000

CZK

 

6_21_7259

7259

Do Německa na Zkušenou 2022 / Versuch's mal in Deutschland 2022

164 900

CZK

 

4_21_8237

8237

Setkávání - Encounters - Begegnung : Patronka Bavorska, Patronka Čech - Mariánská úcta v průběhu staletí. Symposium 27.-28. května 2022 / Setkáváni -- Ecounters -- Begegnungen: Patrona Bavariae, Patrona Bohemiae -- Marienverehrung durch die Jahrhunderte. Symposium 27./28. Mai 2022

4 100

EUR

 

8_21_11137

11137

Reprízování inscenace hry Petera Handkeho ZDENĚK ADAMEC se Samuelem Finzim v hlavní roli.  / Nachspielen der Inszenierung ZDENĚK ADAMEC von Peter Handke mit Samuel Finzi in der Hauptrolle.

270 000

CZK

 

3_21_11172

11172

Obnova fasády průčelí a dvou věží kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách / Restaurierung der Fassade und zweier Türme der Kirche Mariä Himmelfahrt in Zlaté Hory/ Zuckmantel

750 000

CZK

 

4_21_11186

11186

Vliv 2.světové války na osudy českého a německého obyvatelstva na Šumavě a v Bavorském lese / Der Einfluss des Zweiten Weltkriegs auf die Schicksale der tschechischen und deutschen Bevölkerung im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

36 500

CZK

 

3_21_11383

11383

Dokumentarni film: Sklo v proměnách času / Dokumentarfilm: Glas im Wandel der Zeit

14 000

EUR

 

4_21_11546

11546

Česko-německá konference na téma: "Hranice – spojují nebo rozdělují? Změnila covidová situace vnímaní hranic?“  / Deutsch-tschechische Konferenz auf Thema: "Grenzen - verbindend oder trennend? Hat die Corona-Situation die Wahrnehmung der Grenzen verändert?"

135 000

CZK

 

4_21_11596

11596

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny 2022 / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit 2022

2 000 000

CZK

 

6_21_11637

11637

OnlineChallenge 2022 - LAND-ART / OnlineChallenge 2022 - LAND-ART

166 000

CZK

 

8_21_11639

11639

DEVOURER / DEVOURER

150 000

CZK

 

4_21_11870

11870

Perinatální paliativní péče / Perinatale Palliativversorgung

2 750

EUR

 

2_21_11882

11882

Náboženská výchova v současné škole? Nebo i jinde?- tam se člověk může něco naučit pro život, nebo?
 / "Religionsunterricht - da lernt man was für's Leben - oder?!"

1 700

EUR

 

8_21_11888

11888

Pokračování obnovy fasády kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích / Fortsetzung der Wiederherstellungsarbeiten der Fassade in der Sankt-Johanneskirche in Markoušovice (Markausch)

400 000

CZK

 

8_21_11889

11889

Pokračování obnovy krovu a střešní krytiny kostela sv. Jiří v Dolní Branné / Fortsetzung der Renovierung des Dachstuhls und der Dachziegel der Kirche St. Georgs in Dolní Branná.

400 000

CZK

 

8_21_11890

11890

Pokračování obnovy fasády kostela sv. Jakuba Staršího v Dolním Lánově / Fortsetzung der Erneuerung der Kirchenfassade von Hl. Jakobus in Niederlangenau

400 000

CZK

 

3_21_11941

11941

Obnova fasády kostela sv. Václava na Starém Jičíně / Restaurierung der Fassade an der Kirche St. Wenzel in Starý Jičín / Alttitschein

600 000

CZK

 

8_21_11942

11942

Obnova fasády kaple Panny Marie Sedmibolestné tzv. Španělské kaple v Novém Jičíně / Restaurierung der Fassade der Kapelle Unserer Lieben Frau der Sieben Schmerzen, der sogenannten Spanischen Kapelle in Nový Jičín

600 000

CZK

 

8_21_11951

11951

Restaurování oltáře sv. Josefa v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici  / Restaurierung des dem heiligen Joseph geweihten Altars in der Kirche Mariä Heimsuchung in Oberpolitz/Horní Police

388 000

CZK

 

3_21_11961

11961

Obnova střechy kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře / Sanierung des Daches der Kirche Mariä Geburt in Andělská Hora / Engelsberg

800 000

CZK

 

6_21_11981

11981

"Jekhetanes - Zusammen - Spolu" Romský projekt v Trojzemí / "Jekhetanes - Zusammen - Spolu" Roma-Projekt im Dreiländereck

13 000

EUR

 

3_21_12045

12045

Dokončení obnovy fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích / Fertigstellung der Restaurierungsarbeiten an der Fassade der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Holčovice / Hillersdorf

480 000

CZK

 

3_21_12048

12048

Obnova německého hřbitova v obci Hlinka - I. etapa / Renovierung des deutschen Friedhofs in der Gemeinde Hlinka - I. Phase

200 000

CZK

 

8_21_12049

12049

19. Nisa Film Festival: Němci a Češi – blízcí, nebo vzdálení? (filmové řady „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Family Affairs“, „70 mm“ a doprovodný program)
 / 19. Neisse–Nysa–Nisa Film Festival: Deutsche und Tschechen — nah oder fern? (Filmreihen „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Family Affairs“, „70mm” und Rahmenprogramm)

13 000

EUR

 

3_21_12053

12053

Obnova hrobek německých starostů města Chodova / Restaurierung der Gräber der deutschen Bürgermeister von Chodau

200 000

CZK

 

3_21_12061

12061

Obnova zdí lodi kostela sv. Mikuláše v Šitboři / Erneuerung der Wände des Kirchschiffes der St.Nikolaus Kirche in der Gemeinde Šitboř / Schüttwa

350 000

CZK

 

3_21_12063

12063

Dokončení obnovy kostela sv.Petra a Pavla ve Strýčicích - oprava interiéru / Fertigstellung der Renovierungsarbeiten an der Kirche St. Peter und Paul in Stritschitz – Reparaturen im Innenraum

450 000

CZK

 

3_21_12064

12064

Renovace německých hrobů a zřízení pamětního místa na památku všech zemřelých německy hovořících obyvatel Starovic / Renovierung deutscher Gräber und Einrichtung einer Stätte zum Gedenken an alle ehemaligen verstorbenen deutschsprachigen Einwohner von Starovice / Groß Steurowitz

75 000

CZK

 

3_21_12065

12065

Oprava fasádního pláště kostela sv. Petra a Pavla v Broumově / Reparatur der Fassade der Kirche St. Peter und Paul in Broumov / Braunau

360 000

CZK

 

3_21_12066

12066

Obnova varhan kostela sv. Jiří v Třebomi / Sanierung der Orgel in St.-Georgs-Kirche in Třebom / Thröm

300 000

CZK

 

3_21_12079

12079

Obnova centrálních křížů na hřbitově v Horním Tanvaldu / Restaurierung der Zentralkreuze auf dem Friedhof in Horní Tanvald / Tannwald

100 000

CZK

 

6_21_12080

12080

Společně pro udržitelné zemědělství a živou krajinu / Gemeinsam für eine nachhaltige Landwirtschaft und gesunde Landschaft

480 000

CZK

 

4_21_12087

12087

Mezinárodní studijní den o psychosociální pomoci při mimořádných událostech: aktuálně po katastrofách v obou sousedních zemích a o násilí při ní / Internationale Studientagung zur psychosozialen Notfallversorgung nach Katastrophen in den Nachbarländern und gewalttätigen Übergriffen gegenüber Mitarbeitenden der psychosozialen Notfallversorgung

3 300

EUR

 

2_21_12090

12090

Čojč divadlo do tříd / Čojč Theater ins Klassenzimmer

5 500

EUR

 

3_21_12091

12091

Oprava hrobky Familie Oberleithner v Šumperku - 1. etapa / Renovierung des Grabmals der Familie Oberleithner in Šumperk / Mährisch Schönberg) - 1. Etappe

200 000

CZK

 

3_21_12092

12092

Pořízení dvou nových zvonů pro kostel sv. Anny v Jedlce / Anschaffung von 2 neuen Glocken für die St. Anna Kirche in Jedlka / Höflitz

300 000

CZK

 

3_21_12093

12093

Nové zvony pro kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku jako dar k jeho 300. výročí  / Neue Glocken für die St. Peter- und Paulskirche in Horní Prysk (Ober-Preschkau) als Geschenk zu ihrem 300-jährigen Jubiläum

300 000

CZK

 

3_21_12098

12098

Obnova německých hrobek na hřbitově v Heřmanicích, okr Náchod / Restaurierung der deutschen Gräber auf dem Friedhof in Heřmanice / Hermanitz, Kreis Náchod

68 000

CZK

 

3_21_12099

12099

Obnova německého hřbitova v Českém Bukově / Restaurierung des deutschen Friedhofs in Český Bukov / Böhmisch Bokau

100 000

CZK

 

3_21_12101

12101

Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Rabí  / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Rabí

450 000

CZK

 

3_21_12103

12103

Záchranné práce na náhrobcích poškozených nebo ohrožených erozí na židovském hřbitově v Polné  / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Polná

450 000

CZK

 

3_21_12105

12105

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 7. etapa  / Rettung des Alten Friedhofs in Kamenický Šenov/Steinschönau - 7. Etappe

140 000

CZK

 

3_21_12115

12115

Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech / Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kryry / Kriegern

411 000

CZK

 

2_21_12117

12117

Odmalička - Von klein auf 2022. Program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti. / Von klein auf - Odmalička 2022. Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich.

550 000

CZK

 

6_21_12127

12127

24. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR Pardubice 2022 / 24. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik Pardubitz 2022

70 000

CZK

 

5_21_12133

12133

FUGA 89 / Fuge der Erfahrung

3 000

EUR

 

2_21_12136

12136

50. Malé dny harmoniky / 50. Kleine Tage der Harmonika

1 500

EUR

 

6_21_12139

12139

Jugend debattiert  in Mittel-, Ost- und Südosteuropa - česká národní soutěž / Jugend debattiert  in Mittel-, Ost- und Südosteuropa - Landeswettbewerb Tschechien

9 500

EUR

 

5_21_12142

12142

Kniha Krajem svaté Zdislavy / Das Buch „Im Land der heiligen Zdislava unterwegs“

200 000

CZK

 

5_21_12144

12144

Publikace "Ahoj Serbja, Witajće Češi" / Publikation "Ahoj Serbja, Witajće Češi" (Hallo Sorben, Hallo Tschechen)

335 000

CZK

 

8_21_12150

12150

WILT and shine & Stick to me na Jatkách78 / WILT and shine & Stick to me in Jatka78

55 000

CZK

 

2_21_12157

12157

Kulturou proti antisemitismu 2022 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2022

200 000

CZK

 

6_21_12161

12161

OLA 2022 / OLA 2022

155 000

CZK

 

5_21_12162

12162

Rozvoj činnosti Pražského literárního domu / Entfaltung der Tätigkeit des Prager Literaturhauses

415 000

CZK

 

8_21_12164

12164

Letní slavnosti staré hudby 2022: Wassermusik + Landlust + Interpretační seminář / Sommerfestspiele der alten Musik 2022: Wassermusik + Landlust + Interpretationsseminar

250 000

CZK

 

8_21_12166

12166

Falešné hranice – Po stopách akce 'Kámen' / Fingierte Grenzen - Auf den Spuren der Aktion 'Kámen'

8 000

EUR

 

4_21_12167

12167

Výstava a putování Krajem svaté Zdislavy / Die Ausstellung und Wanderungen „Im Land der heiligen Zdislava unterwegs“

90 000

CZK

 

5_21_12171

12171

E*forum pro (germano)bohemistiku 2022 / E*forum für (Germano)bohemistik 2022

85 000

CZK

 

8_21_12172

12172

Transit City / Transit City

4 800

EUR

 

4_21_12173

12173

XXX. česko-německé brněnské symposium "Dialog uprostřed Evropy"  / XXX. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium "Dialog in der Mitte Europas"

16 000

EUR

 

5_21_12174

12174

"Židé v německé literatuře po roce 1945 do konce 20. století" / "Juden in der deutschen Literatur nach 1945 bis Ende des 20. Jahrhunderts"

43 800

CZK

 

4_21_12175

12175

Mistrovské pěvecké kurzy Franze Hawlaty a Vladiimíra Chmela v Praze, Recitál Franze Hawlaty v Praze / Franz Hawlata´s und Vladimír Chmelo´s Meister Gesangskurse, Der Liederabend von Franz Hawlata

100 000

CZK

 

5_21_12176

12176

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2022 / Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2022

199 360

CZK

 

2_21_12177

12177

Společně v Evropě / Gemeinsam in Europa

3 100

EUR

 

5_21_12178

12178

Cena Otokara Fischera 2022 / Otokar-Fischer-Preis 2022

100 000

CZK

 

4_21_12179

12179

Česko-německý program pro mladé profesionály 2022: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – How to build ressiliant societies / Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2021: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Wie man resiliente Gesellschaften aufbaut

796 100

CZK

 

6_21_12180

12180

What now? Německo-česká výměna mládeže / What now? Eine deutsch-tschechische Jugendbegegnung

9 810

EUR

 

5_21_12186

12186

Jan Knap - Doprovodná publikace k výstavě v Tirschenreuthu a Plzni / Jan Knap - Begleitpublikation zur Ausstellung in Tirschenreuth und Pilsen

100 000

CZK

 

4_21_12191

12191

Kultura bez hranic 2022 - setkávání Cechy-Bavorsko / Kultur ohne Grenzen 2022 - Begegnung Bayern-Böhmen

30 377

EUR

 

6_21_12193

12193

„Mýty o štěstí“ - Exkurzy o šťastném životě v 21. století mezi hédonismem a společenskými nároky / „Mythen vom Glück“ - Exkurse zum glücklichen Leben im 21. Jahrhundert zwischen Hedonismus und gesellschaftlichen Ansprüchen  

25 000

EUR

 

5_21_12197

12197

Vzdělávání pro pohraniční Němce. Německojazyčné školství v Říšské župě Sudety 1938–45 / Unterricht für die ‚Grenzlanddeutschen‘. Das deutschsprachige Schulwesen im Reichsgau Sudetenland 1938–45

2 000

EUR

 

5_21_12199

12199

Pavla Plachá, Birgit Sack - Poslední dopisy (pracovní název) / Paula Plachá, Birgit Sack - Abschiedsbriefe (Arbeitstitel)

120 000

CZK

 

5_21_12200

12200

Německo po roce 1989. Úspěchy a výzvy sjednocené země / Deutschland nach 1989. Erfolge und Herausforderungen des wiedervereinigten Landes

60 000

CZK

 

3_21_12219

12219

Obnova sochy sv. Josefa v Dolním Dvoře / Sanierung der Statue des Hl. Josephs in Dolní Dvůr / Niederhof

81 000

CZK

 

 

 

Dateien zum Herunterladen

 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds